•  

    KLAUZULA INFORMACYJNA
    O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej „RODO”:
     

    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny – Szkoła Podstawowa nr 11 , Przedszkole nr 13 z siedzibą w Mikołowie ul. Skalna 10, reprezentowany przez Dyrektora.
     

    INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH (IOD)

    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

     1. pod adresem poczty elektronicznej iod@cuw.mikolow.eu
     2. pisemnie pod adres siedziby Administratora
     3. telefonicznie pod nr tel. 32/2260169
       

    PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

     1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub w celu wykonania zdania realizowanego w interesie publicznym w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

    W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     1. Przedszkole przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.

    Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

     1. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

    ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

    Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przedszkole powierza przetwarzanie danych osobowych pomiotom przetwarzającym dane osobowe. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe na rzecz Przedszkola jest Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, które wspiera naszą działalność od strony księgowej, płacowej oraz firmy informatyczne wspomagające działalność od strony technicznej.

    Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe w zakresie wizerunku na stronie internetowej Przedszkola oraz na stronie /fanpage`u facebboka, (na podstawie wyrażonej Pani/Pana zgody), w celu promocji Przedszkola.
     

    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

     

    Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

     

    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

    1. dostępu do swoich danych osobowych,
    2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
    3. usunięcia swoich danych osobowych,
    4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    5. prawo do sprzeciwu

    a ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

     

    PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

    Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

    Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

     

    PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

     

    INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH

    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

    1. ustawowym
    2. umownym lub
    3. warunkiem zawarcia umowy,

    do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

    1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
    2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
    3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

     

    ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

     

    DOKUMENTY DO POBRANIA:

    wycofanie_zgody_na_przetwarzanie_danych_osobowych.doc

    wniosek_o_usuniecie_danych_osobowych_realizacja_prawa_do_bycia_zapomnianym.doc

    wniosek_o_udostepnienie_danych_z_rejestru_danych_osobowych.doc

    wniosek_o_sprostowanie_uzupelnienie_niekompletnych_danych_osobowych.doc

    wniosek_o_realizacje_prawa_zadania_ograniczenia_przetwarzania_danych_osobowych.doc

    klauzule_boisko_i_plac_zabaw.docx