• Deklaracja Dostępności Strony Internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

    

   Zespół Szkolno-Przedszkolny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

   • Data publikacji strony internetowej: 
   • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

   Status pod względem zgodności z ustawą

    

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne

    

   • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 

   Wyłączenia

    

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
   • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej 

   Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    

   • Deklarację sporządzono dnia: 
   • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. 

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    

   • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Dyrdek
   • E-mail: sekretariat@zsp.mikolow.eu
   • Telefon: 32 2260-624

   Każdy ma prawo:

   • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   Żądanie musi zawierać:

   • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   Skargi i odwołania

    

   Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

   • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
   • Adres: sekretariat@zsp.mikolow.eu 
   • E-mail: sekretariat@zsp.mikolow.eu 
   • Telefon: 32 2260-624

   Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   Dostępność architektoniczna

    

   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mikołowie zlokalizowany jest na terenie dzielnicy Reta położonej na północ od centrum miasta.

   Do budynku szkoły prowadzi wejście od strony ulicy Skalnej, oznaczone jako wejście główne. Do wejścia prowadzą schody. Szkoła nie posiada podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe dwa wejścia oznaczone jako ewakuacyjne są z boku budynku na poziomie 0. Są to wejścia z możliwością wjazdu do budynku dla niepełnosprawnych. Placówka znajduje się na parterze, w budynku nie ma windy. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    

   Do budynku przedszkola prowadzi wejście od strony ulicy Skalnej, oznaczone jako wejście główne, na poziomie 0. Sekretariat znajduje się na parterze po lewej stronie na korytarzu głównym przedszkola. Placówka znajduje się na parterze, w budynku nie ma windy. Budynek nie jest przystosowany dla osób na wózkach. Budynek został wyposażony w łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    

   Posiadamy jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych oraz 4 miejsca parkingowe dla gości i petentów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pozostałe miejsca to parking ogólnodostępny.

   W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nie ma pętli indukcyjnych.

   W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mikołowie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu oraz on - line

    

    

    

   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: www.edupage.org/gdpr/
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: www.edupage.org/privacy/?privacypolicy

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać