• Konkurs "Asy z naszej klasy"

     • W dniu 30.03.2022r.  reprezentanci klas III wzięli udział w konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Mikolowie "Asy z naszej klasy."

     • 21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

     • 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy "DZIEŃ KOLOROWYCH SKARPETEK". To właśnie nieparzystość, czyli obecność dodatkowego chromosomu, oznacza trisomię 21 – czyli zespół Downa. Kolorowe skarpetki nie do pary podkreślają tę wyjątkowość. Ubierając różne skarpetki w dniu dzisiejszym pokazaliśmy naszą solidarność

     • Wyniki konkursu matematycznego ALFIK

     • Wczoraj w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Kangur, w którym wzięli udział uczniowie klas II i III.

       

      Przy tej okazji pragniemy przedstawić wyniki konkursu matematycznego ALFIK, który odbył się wcześniej.

      Miło nam poinformować, że laureatami zostali nasi PIERWSZACY !!!

      MATEUSZ KUNCIKOWSKI

      ALEKSANDER SZUKIS-KOŁ ODYŃSKI

      oraz MAKSYMILIAN KUSZEWSKI

      Świetne wyniki osiągnęli również :

      PIOTR WOŁKOWICZ

      FRANCISZEK BOSEK

      MARIA LEWANDOWSKA

      DOMINIK KOŚCIELNY

      FILIP NOWAK

      SŁAWOMIR KAZIMIERCZUK

      FILIP KUBOK

      MAGDALENA SIWY

      MARIA BRZOZA

      LAURA WALERON

      PIOTR KULAWIK

      ANNA JANOTA

      ANTONI ROSIKOŃ

     • Zasady przyjęcia dziecka z Ukrainy do przedszkola publicznego

     • Na jakich zasadach przedszkole publiczne może przyjąć dzieci z Ukrainy

      Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci obcokrajowców są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających obywatelstwo polskie. Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych warunków.

      O przyjęciu decydują wolne miejsca

      Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Oznacza to, że w odniesieniu do dziecka z Ukrainy nie stosuje się żadnych odrębnych przepisów.

      Pamiętaj!!!

      Jedynym warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci obcokrajowców jest zatem posiadanie wolnych miejsc lub uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów.

      Karta stałego pobytu lub obywatelstwo – nieobowiązkowe

      Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola wypełniają takie same dokumenty, jak rodzice dziecka posiadającego obywatelstwo polskie. Nie musi ono posiadać karty stałego pobytu czy zameldowania – rodzice podają nr dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.

      Przedszkole publiczne, które przyjęło dziecko obcokrajowca otrzymuje dotację w wysokości takiej samej jak na dziecko polskie. Wynika to wprost z art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, który stanowi, że osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich.

      Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      Dzieci przybywające z zagranicy należy natomiast objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ponieważ potrzeba objęcia tą pomocą wynika w szczególności m.in. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (§ 2 pkt 12 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

     • Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie

     • Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

      Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich. Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą. W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc. Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły (np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

      Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

      Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to
      z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

      Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

      Wsparcie nauki uczniów z zagranicy

      Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole, mogą:

      • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego,
      • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym proces nauczania jest dostosowany do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
      • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela,
      • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę.

      Decyzję o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

       

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

      Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
      i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia.

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.